Dit artikel bevindt zich nu in uw winkelwagen.

Naar winkelwagen Afrekenen
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

§ 1 - Toepassing

Onze hierna vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook toekomstige, rechtshandelingen tussen de firma Peruecken24.de GmbH en de besteller. Toepassing van eventuele anders luidende inkoopvoorwaarden van besteller wordt bij dezen nadrukkelijk uitgesloten. Anders luidende inkoopvoorwaarden van besteller zijn alleen onderdeel van de overeenkomst voor zover wij de toepassing hiervan in het betreffende geval schriftelijk hebben bevestigd.

§ 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

Bestellingen kunnen per internet via onze online-shop www.stassi.nl. Uw bestelling wordt direct na aankoop worden bevestigd per e-mail. 
Uw bestelling is een aanbod aan ons tot het afsluiten van een koopovereenkomst. Een rechtsgeldige koopovereenkomst komt pas tot stand, nadat wij uw aanbod tot het aangaan van de koopovereenkomst hebben aanvaard. Dit gebeurt door onze schriftelijke bevestiging of door verzending van uw bestelling. Bij een zichtbestelling is pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst, wanneer u de op zicht bestelde artikelen niet geheel of deels binnen de 14-dagen zichttermijn heeft geretourneerd of wanneer u de overeenkomst vóór afloop van deze termijn door betaling van het factuurbedrag heeft bevestigd.

§ 3 - Prijzen en betalingsvoorwaarden

Betaling met schuldbevrijdende werking is alleen mogelijk door overboeking op ons onderstaande rekeningnummer:

STASSI
IBAN: DE25265522860000121210
Swift-BIC: NOLADE21MEL
Kreissparkasse Melle

Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke btw.

Wij nemen een groot gedeelte van de kosten in verband met een zorgvuldige verpakking en betrouwbare levering van uw bestelling voor onze rekening.

De verzendkosten binnen Nederland is 6,90 €.

Het risico in verband met de verzending wordt door ons via een afdoende verzekering gedekt.

Betaling per factuur en financiering

In samenwerking met Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de aankoopfactuur en huurkoop als betalingsoptie. Houdt u er rekening mee dat Klarna factuur en Klarna is voor de consument en dat de betaling dient te geschieden in elk geval Klarna.

Klarna factuur

De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. De factuur wordt afgegeven wanneer het leveren van de goederen en, hetzij per e-mail of samen met de goederen. De volledige voorwaarden voor de aankoop op rekening, zie hier . De Online Store verzamelt de aankoopfactuur met Klarna een vergoeding van 0,45 euro per bestelling.

Klarna Betaling in termijnen

Met de financiering dienst van Klarna kunt u (minstens 6,95 €) Betaal uw aankoop flexibel in maandelijkse termijnen van ten minste 1/24 van het totale bedrag. Voor meer informatie over Klarna met inbegrip van de Algemene Voorwaarden en de Europese norm consumentenkrediet kan worden gevonden hier .

Privacy Policy

Klarna beoordelingen en evalueert data-informatie en behoudt zich het recht rente en mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met andere bedrijven en credit rapportage agentschappen. Uw persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals aangegeven in Klarna privacybeleid behandeld.

§ 4 - Levering, leveringstermijn

De door ons vermelde leveringsdata gelden in geval van twijfel enkel als bij benadering en zijn niet bindend. Van bindende leveringsdata is alleen sprake voor zover die nadrukkelijk per afzonderlijk geval werden overeengekomen.

Voor zover niet bij wijze van uitzondering een bindende leveringsdatum werd overeengekomen, zijn wij pas met de levering in verzuim, wanneer de vrijblijvend medegedeelde leveringsdatum meer dan twee weken werd overschreden en wij - voor zover wettelijk vereist - een aanmaning hebben ontvangen.

Indien een bepaald artikel niet leverbaar is, ontvangt u, voor zover u dit bij uw bestelling als gewenst heeft aangegeven, een vervangend artikel dat qua prijs en kwaliteit gelijk is aan uw oorspronkelijke bestelling.

Voorbehoud: Indien onze leverancier ons het bestelde artikel ondanks dat hij hiertoe contractueel is verplicht, niet levert, hebben wij het recht om de overeenkomst met besteller te annuleren. In dat geval zal besteller per direct worden geïnformeerd dat het bestelde artikel niet leverbaar is. Een reeds betaalde koopsom zal per omgaande worden gerestitueerd.

§ 5 - Annulering

Indien u een consument bent krachtens § 13 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek], heeft u binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen een onherroepelijk recht tot annulering van de koopovereenkomst. Voor wat betreft de verdere details en de juridische consequenties van dit annuleringsrecht Klik op de menubalk op annulering Herroepingsrecht

§ 6 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde bestelling blijft ons eigendom, totdat deze volledig is betaald.

§ 7 - Aansprakelijkheid voor gebreken

Indien bij geleverde artikelen sprake is van zichtbare gebreken, daaronder ook beschadigingen die tijdens het transport zijn ontstaan, dient u reclamaties hieromtrent per direct aan ons te melden. Indien u geen reclamatie betreffende deze gebreken indient, heeft dit echter voor uw wettelijke rechten geen consequenties. Indien bij de door ons geleverde artikelen sprake is van gebreken, komen aan besteller de wettelijke garantieaanspraken toe.

§ 8 - Gegevensbescherming

Alle persoonlijke informatie wordt in principe vertrouwelijk behandeld en uitsluitend doorgegeven aan derden voor zover dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

§ 9 - Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

§ 10 - Forum

Indien besteller een handelaar, publiekrechtelijk rechtspersoon of publiekrechtelijk lichaam is of indien ten aanzien van besteller geen algemene rechterlijke bevoegdheid in eigen land van toepassing is, geldt ten aanzien van alle geschillen die uit de zakenrelatie met ons mochten voortkomen dat de rechterlijke bevoegdheid uitsluitend berust bij de rechtbank bevoegd voor de plaats van vestiging van ons bedrijf. Wij hebben echter het recht om naar eigen keuze ook bij de rechtbank, die bevoegd is voor de plaats van vestiging van besteller, een eis tegen besteller aanhangig te maken.

Contractpartner en partner uit hoofde van het zakelijke doel van de overeenkomst evenals geadresseerde voor alle wilsverklaringen is:
Peruecken24.de GmbH
Bedrijfsleiding: Sven Vieler
H-Toren Zuidplein 36
1077 XV Amsterdam

Fax: 05422 / 463 868 20

Het zakelijke doel van de overeenkomst is gericht op verkoop van de artikelen die door ons bedrijf op de internetsite www.stassi.nl worden aangeboden.

Terug naar
boven