Dit artikel bevindt zich nu in uw winkelwagen.

Naar winkelwagen Afrekenen
Impressum

Impressum

STASSI

Bedrijfsleiding: Sven Vieler
H-Toren Zuidplein 36
1077 XV Amsterdam
Nederland

is onderdeel van
Peruecken24.de GmbH
Hauptstraße 25
49326 Melle
Duitsland

Telefoon: 00800-66699911
Fax: 05422 / 463 868 20
E-mail: info@stassi.nl

Fiscaal nummer:65/200/10484
Btw-nr.: DE 250038480
Handelsregister : HRB 200476
Forum: Osnabrück, Duitsland

Alle informatie op de websites van de firma Peruecken24.de GmbH is auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren evenals verwerking, wijziging en/of doorgeven van deze informatie tegen vergoeding zijn alleen toegestaan met nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de firma Peruecken24.de GmbH.

Deze informatie is alleen bedoeld ter informatieverstrekking aan de klant en bevat geen bindende garanties of toezeggingen. Deze informatie wordt verstrekt onder voorbehoud dat te allen tijde wijzigingen hierin kunnen worden aangebracht, zowel voor wat betreft de technische gegevens als ook voor wat betreft de prijs en commerciële informatie. Bindende informatie kan alleen aan de hand van concrete informatieaanvragen worden verstrekt.

Omdat deze informatie vrijblijvend is, is elke aansprakelijkheid voor de juistheid hiervan uitgesloten.

De websites van de firma Peruecken24.de GmbH bevatten links naar andere websites, die deels niet door de firma Peruecken24.de GmbH maar door derden worden beheerd. Deze links zijn alleen bedoeld om de klant een beter beeld te geven. De inhoud van deze websites is geen eigendom van de firma Peruecken24.de GmbH. De firma Peruecken24.de GmbH is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

Het gebruik van de website van de firma Peruecken24.de GmbH gebeurt onder uw eigen verantwoording. Aansprakelijkheid van Peruecken24.de GmbH voor elke vorm van schade, die mocht voortkomen uit het gebruik van de websites van de firma Peruecken24.de GmbH, met name bedrijfsonderbreking, winstderving, verlies van informatie en gegevens of schade veroorzaakt door gebreken, is uitgesloten, tenzij sprake is van dwingende aansprakelijkheid van de firma Peruecken24.de GmbH krachtens de wetgeving inzake de productaansprakelijkheid of indien sprake is van opzet, grove nalatigheid, het ontbreken van toegezegde eigenschappen of overtreding van belangrijke contractuele verplichtingen. De schadevergoeding bij schending van belangrijke contractuele verplichtingen is evenwel beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze sites werd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter in geen enkele wijze garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze inhoud. Als dienstverlenend bedrijf zijn wij krachtens § 7 lid 1 TMG [Telemediengesetz/Duitse telemediawet] verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze sites volgens de algemeen geldende wettelijke bepalingen. Krachtens §§ 8 t/m 10 TMG zijn wij als dienstverlenend bedrijf echter niet verplicht om beschikbaar gestelde of opgeslagen informatie van derden te controleren of ten aanzien hiervan naar feiten te zoeken, die erop zouden kunnen wijzen dat deze informatie in strijd is met de wet. Dit laat onverlet de verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie krachtens de algemeen wettelijke bepalingen. Een aansprakelijkheid in deze is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop wij ervan op de hoogte zijn dat sprake is van een concrete wetsovertreding. Indien dergelijke wetsovertredingen bekend worden, zullen wij de betreffende inhoud per direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevalt links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze sites hebben wij geen invloed. Daarom aanvaarden wij ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites. Voor de inhoud van de sites, waarnaar de links verwijzen, is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de site verantwoordelijk. De sites waarnaar de links verwijzen, werden op het moment waarop de link werd gemaakt, gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Inhoud in strijd met de wet werd op het moment, waarop de link werd gemaakt, niet geconstateerd. Van ons kan echter niet worden verlangd dat wij de inhoud van de sites, waarnaar de links verwijzen, continu blijven controleren, tenzij er concrete aanwijzingen zijn dat sprake is van een wetsovertreding. Indien dergelijke wetsovertredingen bekend worden, zullen wij de betreffende links per direct verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en overige informatie op deze site, die door de beheerder van de site werden gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van tegeldemaking hiervan, voor zover niet binnen de grenzen van het auteursrecht toegestaan, zijn alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de betreffende auteur c.q. opsteller van deze inhoud en informatie. Downloaden en kopiëren van de inhoud van deze site zijn alleen geoorloofd voor zover dit gebeurt voor particulier en niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet van de beheerder zelf afkomstig is, worden de auteursrechten die derden hieraan bezitten, gerespecteerd. Met name worden inhouden van derden als zodanig gekenmerkt. Indien u desondanks constateert dat sprake is van een schending van het auteursrecht, verzoeken wij u ons dit mede te delen. Indien wetsovertredingen bekend worden, zullen wij de betreffende inhoud per direct verwijderen.

Gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is over het algemeen zonder beschikbaarstelling van persoonsgegevens mogelijk. Indien op onze sites gevraagd wordt om de invoer van persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) gebeurt de invoer hiervan, voor zover mogelijk, altijd vrijwillig. Deze gegevens zullen zonder uw nadrukkelijke toestemming niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Wij maken erop attent dat de veiligheid bij gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) soms gebreken kan vertonen. 100% bescherming van de gegevens tegen gebruikmaking door derden is niet mogelijk.

Bij dezen wordt het derden nadrukkelijk verboden om de contactgegevens die in het kader van de impressumverplichting gepubliceerd moeten worden, te gebruiken voor toezending van niet expliciet opgevraagde reclame en informatie. De beheerders van de sites behouden zich nadrukkelijk het recht voor om juridische maatregelen te nemen bij ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Informatie over uw gebruik van deze website, die via de cookies wordt verkregen, worden over het algemeen doorgestuurd aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Bij anonimiseren van het IP-adres op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de EU of in andere staten die lid zijn van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van tevoren ingekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten en om verdere aan het gebruik van de website en van het internet gerelateerde diensten aan de beheerder van de betreffende website aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser beschikbaar gestelde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien het opslaan van de via cookies verkregen en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in onder de hierna vermelde link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google AdSense

Deze website gebruikt Google AdSense, een dienst voor het opnemen van reclame-uitingen van Google Inc. (“Google”). Google AdSense maakt gebruik van zogenoemde “cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense maakt bovendien gebruik van zo genaamde Web Beacons (onzichtbare grafieken). Via deze Web Beacons is analyse van informatie, bijvoorbeeld van het bezoekersverkeer van deze sites, mogelijk.

Informatie over het gebruik van deze website, die via de cookies en Web Beacons wordt verkregen (waaronder het IP-adres) en de levering van reclameformats wordt doorgestuurd aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google aan contractpartners van Google worden doorgestuurd. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens van u, die zijn opgeslagen.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door een bepaalde instelling in uw browsersoftware; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking door Google op de boven vermelde wijze en voor de boven vermelde doeleinden van de gegevens die van u werden verkregen.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google +1

Verkrijging en beschikbaarstelling van informatie aan derden:
Met de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google +1-knop ontvangen u en andere gebruikers persoonlijke inhoud van Google en onze partners. Door Google wordt zowel de informatie opgeslagen, die u voor een inhoud +1 heeft verstrekt alsook informatie over de site, die u bij het klikken op +1 heeft bekeken. Uw +1-informatie kan als informatie samen met uw profielnaam en uw foto in Google-services zoals bij zoekresultaten of bij uw Google-profiel of op andere plaatsen op websites en in advertenties op internet worden getoond.
Door Google wordt informatie over uw +1-activiteiten opgeslagen met het doel om de Google-service voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat minimaal de voor het profiel gekozen naam dient te bevatten. Deze naam wordt in alle Google-services gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van informatie via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google profiel kan aan gebruikers worden getoond, die uw e-mailadres kennen of die beschikken over andere informatie over u die identificatie mogelijk maakt.

Gebruik van de verkregen informatie:
Behalve voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt conform de actuele bepalingen van Google inzake de gegevensbescherming. Google publiceert eventueel overzichtsstatistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers c.q. geeft die door aan gebruikers en partners zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde sites.

Bronvermelding: Google Analytics Voorwaarden, Verklaring gegevensbescherming voor Google AdSense, Google +1 Voorwaarden

Terug naar
boven